Privacybeleid

PrivateSportShop hecht veel waarde aan de bescherming en beveiliging van uw Persoonsgegevens.

Dit Beleid is bedoeld om u te informeren over het gebruik en de bescherming van uw Persoonsgegevens. Wij hebben getracht dit Beleid zo eenvoudig mogelijk te houden om u duidelijke en transparante informatie te verschaffen over de wijze waarop uw Persoonlijke Informatie wordt verzameld en gebruikt.

Dit Beleid omvat onder meer:

 1. Wat zijn Persoonsgegevens?
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn Persoonsgegevens?
 3. Welke Gegevens verzamelen wij en wanneer?
 4. Minderjarigen en derden
 5. Is het verstrekken van mijn Persoonsgegevens verplicht?
 6. Waarom verzamelen wij uw gegevens?
 7. Wie zijn de ontvangers van mijn gegevens?
 8. Worden mijn persoonlijke Gegevens naar het buitenland doorgegeven?
 9. Hoe lang worden mijn Gegevens bewaard?
 10. Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik ze uitoefenen?
 11. Welke beveiliging voor mijn gegevens?
 12. Wat zijn cookies en trackers?
 13. Sites van derden

1. Wat zijn persoonsgegevens?

In het kader van dit Beleid betekent "Persoonsgegevens" of "Gegevens" alle informatie die u direct of indirect identificeert, waaronder uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en alle andere Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt, onder meer op onze Website, of die worden gegenereerd door uw browseactiviteiten, of door de contacten die wij met u hebben via onze klantendiensten.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn Persoonsgegevens?

De Verwerkingsverantwoordelijke is de persoon of organisatie die de doeleinden en methoden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens vaststelt.

De vennootschap PrivateSportShop, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 34740 Vendargues avenue des Bigos 460, , Frankrijk, ingeschreven in het Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van Montpellier onder nummer 529 079 667 ("PrivateSportShop", "wij") is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, onder de voorwaarden zoals beschreven in het Beleid.

PrivateSportShop heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld met wie u contact kunt opnemen voor vragen over uw persoonsgegevens per e-mail op het volgende adres: dpo@privatesportshop.com of per post op het hierboven vermelde postadres.

3. Welke Gegevens verzamelen wij en wanneer?

De Gegevens die wij verzamelen en verwerken, variëren naargelang van de producten, diensten of functies die u gebruikt. Wij verzamelen namelijk de Gegevens die u verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten en in het bijzonder wanneer u:

 • Surft op onze website en de mobiele applicatie ("de Site") raadpleegt via cookies en tracers;
 • Een ledenaccount aanmaakt om toegang te krijgen tot de clubdiensten;
 • Producten toevoegt aan uw winkelwagen;
 • Een bestelling plaatst of een retourzending aanvraagt;
 • U zich abonneert op de nieuwsbrieven met speciale aanbiedingen;
 • Contact opneemt met onze klantendienst via telefoon, e-mail of post;
 • Meedoet aan een spel of wedstrijd;
 • Deelneemt aan een klantervaringsonderzoek of een tevredenheidspeiling;
 • Dingen met ons deelt op sociale netwerken;
 • Solliciteert via onze site.

In de loop van deze activiteiten zullen de verzamelde gegevens bestaan uit:

 • Browsing Gegevensdie op de Site verzameld zijn door cookies en tracers;
 • Identificatiegegevens, zoals uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en huisadres om uw bestelling te kunnen leveren;
 • Gegevens met betrekking tot de details van uw bestellingen, betalingen en gedane leveringen;
 • Gegevens over prijzen die bij wedstrijden zijn gewonnen;
 • Telefoonopnames van uw gesprekken met de klantendienst (u hebt altijd de mogelijkheid om de opname tijdens uw gesprek te weigeren);
 • Gegevens over uw opleiding en beroepsachtergrond indien u bij ons solliciteert.

4. Minderjarigen en derden

Deze Site is niet bedoeld voor minderjarigen onder de 16 jaar.

Indien u Persoonsgegevens van een derde verstrekt, verbindt u zich dit enkel te doen met de toestemming van de betrokkene en dit, na hem te hebben geïnformeerd over de voorwaarden waaronder zijn Persoonsgegevens wordt verzameld, gebruikt, opgeslagen en openbaar gemaakt.

5. Is de verstrekking van mijn Gegevens verplicht?

Bepaalde informatie die wordt gevraagd in de formulieren op de Site is verplicht in te vullen en wordt aangegeven met een aandachtssterretje of specifieke informatie. Het inzamelen van deze Gegevens is van essentieel belang voor de verwerking van uw verzoek. Indien u niet antwoordt, zullen wij uw verzoek bijgevolg niet kunnen behandelen.

6. Waarom verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

PrivateSportShop verwerkt uw Persoonsgegevens alleen voor de volgende redenen:

DOEL

RECHTSGRONDSLAG

(rechtmatigheid)

MEER DETAILS OVER HET GEBRUIK

Uw bestellingen via de Site uit te voeren en te volgen

Uitvoering van het koopcontract

Om facturen op te stellen, de betaling van de door u gekochte producten te kunnen opvolgen, de levering te kunnen organiseren en desgevallend eveneens de retourzendingen na de aankoop.

Toestemming

Het bewaren van uw betaalkaartgegevens voor toekomstige aankopen wordt alleen geactiveerd op uw verzoek.

Gewettigd belang

Aan het einde van een aankoop kunnen wij controles uitvoeren om fraude te voorkomen, met name door middel van geautomatiseerde gegevensverwerking.

Na een aankoop kunnen wij enquêtes en opiniepeilingen houden om de klantentevredenheid te analyseren en zo de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren.

Het beheer van uw registratie als clublid

Uitvoering van de overeenkomst

Door een account als clublid aan te maken, verstrekt u bepaalde Persoonsgegevens op die nodig zijn om u te identificeren en om u toegang te verlenen tot de verschillende diensten.

Het verstrekken van nieuws per e-mail met betrekking tot de verkopen en uw favoriete sporten

Uitvoering van de overeenkomst

Door lid te worden van de club abonneert u zich op de exclusieve diensten waarbij u toegang krijgt tot de dagelijkse privéverkopen en nieuws ontvangt over uw geliefd sport.

U ontvangt e-mails met informatie over de opening van de verkoop en het laatste nieuws over uw favoriete sporten.

Het uitvoeren van commerciële prospectie- en marketingactiviteiten

Toestemming

Indien u hiermee instemt, sturen wij u per e-mail informatie over onze Speciale Aanbiedingen (exclusieve aanbiedingen, welkomstaanbiedingen, speciale promoties en wedstrijden).

Indien u deelneemt aan een wedstrijd via de Site of onze sociale netwerken, stemt u in met het gebruik van uw Gegevens voor de doeleinden van de wedstrijd en voor de uitreiking van de door u gewonnen prijzen.

Indien u vooraf instemt met de toepasselijke voorwaarden (onder meer degene van de sociale netwerken die u gebruikt), kunnen wij foto's of verhalen die u openbaar plaatst of met ons deelt, op onze Site of op de officiële pagina’s van onze sociale netwerken plaatsen.

Indien u daarmee instemt, kunnen wij onze marketingacties afstemmen op uw voorkeuren, onze reclame-inhoud afstemmen op uw interesses en uw gebruikerservaring personaliseren.

Indien u dat wenst, kunt u profiteren van ons sponsoringprogramma.

Het uitwisselen van informatie met de klantendienst

Uitvoering van de overeenkomst

Indien uw verzoek verband houdt met uw bestelling is de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het contract en het goede beheer van de dienst na verkoop.

Gewettigd belang

Om uw verzoeken en klachten naar behoren te behandelen en om al uw vragen te beantwoorden.

Wanneer u onze klantendienst belt, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen voor kwaliteitscontrole en opleidingsdoeleinden.

Wettelijke verplichting

Indien uw vraag betrekking heeft op de uitoefening van de rechten die zijn uiteengezet in paragraaf 10 "Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik ze uitoefenen? "moeten wij uw Gegevens verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

De website en uw gebruikers - of klantenervaring te verbeteren

Gewettigd belang

Om de werking van de Site te verzekeren en u te laten profiteren van de functionaliteiten van de Site.

De veiligheid van de Site te verzekeren.

Om het bereik van de Site te meten en om anonieme bezoekstatistieken op te stellen.

Beheer van de aanwervingen

Uitvoering van het contract (precontractuele maatregelen)

Wij verwerken en reageren op elke sollicitatie die u ons stuurt voor een baan, stage of opleiding.

Gewettigd belang

Oprichting van een CV-bibliotheek.

Beheer van precontentieuze procedures of geschillen

Gewettigd belang

Om elke inbreuk op de AV van de Website of andere vastgestelde inbreuken te bestraffen, of ten einde elk geschil of proces te beheren.

7. Wie heeft toegang tot mijn Gegevens?

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt door het daartoe bevoegde personeel van PrivateSportShop. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook meedelen aan:

 • Handelspartners, ten einde de door de klant bestelde dienst te vervullen (bv. uitgifte van tickets voor sportevenementen).
 • Onderaannemers zoals :
  • onze IT-dienstverleners;
  • onze betalings- en anti-fraudedienstverleners;
  • onze logistieke dienstverleners;
  • onze vervoerders;
  • onze dienstverleners van marketingoplossingen;
  • onze dienstverleners op het gebied van commerciële prospectie en communicatiebeheer;
  • onze leveranciers van klantendiensten;
  • onze wedstrijd organisatoren;
  • onze leveranciers van klanttevredenheidsonderzoeken;
  • onze leveranciers inzake wervingsbeheer.
 • Advocaten, juridische hulppersonen en ministeriële ambtenaren, de administratieve of gerechtelijke instanties waarbij een geschil aanhangig is gemaakt, indien nodig, in het kader van de naleving van de op PrivateSportShop rustende wettelijke verplichtingen of om PrivateSportShop in staat te stellen de verdediging van haar rechten en belangen te verzekeren;
 • Controlediensten zoals bedrijfsrevisoren en accountantskantoren.

8. Worden mijn Gegevens naar het buitenland overgebracht?

Je Persoonsgegevens worden verwerkt en gehost op servers die zich in de Europese Unie bevinden. Tevens kunnen je gegevens evenwel worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Unie in het kader van verdere verwerking. In dat geval zorgen wij ervoor dat deze ontvangers de nodige maatregelen treffen om hetzelfde beschermingsniveau te handhaven als binnen de Europese Unie. Gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden doorgegeven naar het Verenigd Koninkrijk.


9. Hoe lang worden mijn Gegevens bewaard?

PrivateSportShop bewaart de verzamelde Gegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking en dit, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Meer in het bijzonder worden de Gegevens in eerste instantie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld.

Ten tweede kan het, ongeacht de bewaartermijn die nodig is om het doel van de gegevensverwerking te bereiken, gerechtvaardigd zijn dat wij uw Gegevens gedurende een beperkte periode op een veilige manier en met beperkte toegang archiveren om verschillende redenen (bv. om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om bewijsmateriaal te vormen in het kader van een geschil), die hieronder worden uiteengezet.

Zodra de door de wet opgelegde bewaartermijn is verstreken en eventuele gerechtelijke stappen zijn ondernomen, zullen uw Persoonsgegevens worden gewist of anoniem gemaakt.

AARD VAN DE BEHANDELINGEN

BEWAARTERMIJN

Beheren van bestellingen

Bestellingen, leveringen, dienst na verkoop

Duur van de contractuele relatie.

Boekhoudkundige, fiscale en andere verplichtingen

Bewaring in de vorm van een tussentijds archief: wettelijke bewaartermijn (bv.: boekhoudplicht van 10 jaar).

Beheer van precontentieuze procedures en geschillen

Duur van de desbetreffende verjaring (5 jaar in burgerlijke en handelszaken).

Beheer van kredietkaartgegevens

Betaling van de bestelling

Bewaring van het tijdstip van de transactie plus de herroepingstermijn van 14 dagen (die u hebt om van gedachten te veranderen).

Klachtenbeheer

Bewaring in de vorm van een tussentijds archief: 13 maanden na de debetdatum of 15 maanden in het geval van een uitgestelde debetkaart.

Vergemakkelijken van toekomstige aankopen

Bewaring tot de intrekking van uw toestemming en/of bij het verlopen van uw Creditcardgegevens en/of bij de verwijdering van uw account.

Beheer van uw account

Volgen van ledenaccounts

Bewaring tot het account wordt verwijderd doch niet langer dan 3 jaar na uw laatste login.

Beheer van precontentieuze procedures en geschillen

Duur van de desbetreffende verjaring (5 jaar in burgerlijke en handelszaken).

Beheer van ons klanten- en prospectbestand

Commerciële prospectie

Bewaring tot de toestemming wordt ingetrokken of gedurende een periode van 3 jaar vanaf uw laatste contact met ons (bv. voor de klanten: door een aankoop of, voor prospects door een hyperlink in een e-mail aan te vinken).

Beheer van precontentieuze procedures en geschillen

Duur van de desbetreffende verjaring (5 jaar in burgerlijke en handelszaken).

Uw vragen aan de klantenservice

Beheer van verzoeken van klanten

Bewaring voor de duur van de zakelijke relatie.

Gespreksopname

Opnames van telefoongesprekken met onze klantendienst worden gedurende 4 maanden bewaard.

Beheer van precontentieuze procedures en geschillen

Duur van de desbetreffende verjaring (5 jaar in burgerlijke en handelszaken).

Beheer van cookies en trackers

Beheer van cookies en trackers

Duur die nodig is om het doel van het cookie of de tracker te bereiken maar niet langer dan 13 maanden.

Keuze om cookies en trackers te aanvaarden

Duur van 6 maanden.

Beheer van aanwervingen

Behandeling van de aanvraag

Bewaring enkel tijdens het aanwervingsproces.

 

Opzetten van een CV-bibliotheek

Indien dekandidatuur niet weerhouden wordt , wordt het cv bewaard gedurende een periode van 2 jaar vanaf het laatste contact met de sollicitant, tenzij een verzoek wordt ingediend om het cv uit het sollicitatiedossier te verwijderen.

Personeelsbeheer

In geval van aanwerving worden de voor het personeelsbeheer noodzakelijke Gegevens bewaard voor de duur van de arbeidsverhouding, tenzij bij wet of regelgeving anders is bepaald.

Beheer van het verzoek tot uitoefening van de in lid 10 bedoelde rechten.

Antwoorden op verzoeken

Bewaring tot de aanvraag is verwerkt.

Beheer van precontentieuze procedures en geschillen

Duur van 6 jaar voor verzoeken in verband met het recht van verzet en 5 jaar voor andere rechten.

Verificatie vanidentiteit

Duur van 1 jaar voor bewijsstukken.

10. Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik ze uitoefenen?

10.1 De inhoud van uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens:

 • Het recht op toegang: dit recht geeft u het recht om, wanneer wij uw Gegevens verwerken, toegang te krijgen tot uw Gegevens en tot informatie over de verwerking ervan.
 • Het recht op rectificatie : u kunt vragen om uw Gegevens bij te werken of te wijzigen.
 • Recht op gegevenswissing : dit is het recht op vergetelheid die u instaat stelt uw Gegevens te laten wissen, behalve als ze nodig zijn voor de uitvoering van diensten of voor PrivateSportShop om haar wettelijke verplichtingen na te komen of om haar rechten vast te stellen en uit te oefenen.
 • Het recht om instructies te geven over wat er na uw overlijden met uw Gegevens moet gebeuren, door middel van een vertrouwde, gecertificeerde derde partij die uw wensen zal uitvoeren.

Je hebt ook:

 • een recht op beperking van de verwerking: dit recht geeft u de mogelijkheid om uw Gegevens te laten "bevriezen" in bepaalde gevallen die onder de geldende regelgeving vallen.
 • een recht op overdraagbaarheid van de verstrekte Gegevens: dit recht biedt u de mogelijkheid om uw Gegevens terug te krijgen of ze te laten overdragen aan een andere organisatie, indien ze het voorwerp zijn van een verwerking op basis van uw toestemming of van een contractuele relatie.
 • een recht van bezwaar: dit is het recht om niet of niet langer in een gegevensverwerking te worden opgenomen.

10.2 Het recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie wanneer de verwerking steunt op de gerechtvaardigde belangen van PrivateSportShop.

In geval van uitoefening van een dergelijk recht van bezwaar , zal PrivateSportShop de verwerking staken, behalve wanneer er legitieme en dwingende redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

10.3 Intrekking van de toestemming

U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken, in de gevallen waarin u erom werd verzocht.

Om uw toestemming in te trekken, kunt u dit doen door ons een verzoek te sturen op het onderstaande adres, of door uw voorkeuren in te stellen in uw account, of door de Cookie-pagina aanpassen.

10.4 Uitoefening van uw rechten

De mededeling van specifieke postmortale richtlijnen en de uitoefening van uw rechten kan gebeuren per e-mail op dpo@privatesportshop.com, of per post op het volgende adres PrivateSportShop, ter attentie van de Functionaris voor gegevensbescherming, 460 avenue des Bigos, te 34740 Vendargues, Frankrijk, met vermelding van gegevens aan de hand waarvan wij uw identiteit kunnen nagaan.

10.5 Een klacht indienen

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

De Franse autoriteit is de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

U kunt de lijst van alle Europese autoriteiten vinden door op de volgende link te klikken : https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_nl.

11. Welke beveiliging voor mijn Gegevens?

Er zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen, met name tegen mogelijke handelingen die, per ongeluk of op onrechtmatige wijze, zouden kunnen leiden tot het verlies, de aantasting, de ongeoorloofde toegang of de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens.

Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau voor de Gegevens en houden rekening met de stand van de kennis, de uitvoeringskosten in verhouding tot de risico's en de aard van de te beschermen Gegevens.

12. Wat zijn cookies en trackers?

Wanneer u onze sites gebruikt, wordt informatie met betrekking tot uw navigatie geregistreerd in de vorm van cookies en trackers.

U kunt uw voorkeuren met betrekking tot de opslag van deze Gegevens te allen tijde wijzigen door cookies of trackers te aanvaarden of te blokkeren. U kunt alle gedetailleerde informatie vinden door hier te klikken.

13. Website eigendom van derden

Links op de Website kunnen u doorverwijzen naar externe websites.

In dit verband vestigen wij uw aandacht op het feit dat het privacybeleid van deze websites kan afwijken van onderhavig Beleid.

Wij raden u dan ook aan het beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens van elk van de betrokken websites te lezen.

In geen enkel geval kan PrivateSportShop aansprakelijk worden gesteld indien één van deze websites in strijd zou zijn met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.